Otsamuhvid

Otsamuhvid

Sise- ja välisotsamuhvid kuni 52kV.

Kategooriad

Külm-kahanevad välisotsamuhvid (3)

Külm-kahanevad välisotsamuhvid
Külm-kahanevad välisotsamuhvid

Kuum-kahanevad välisotsamuhvid (7)

Kuum-kahanevad välisotsamuhvid kuni 1000mm² 52kV,
Kuum-kahanevad välisotsamuhvid

Külm-kahanevad siseotsamuhvid (4)

külm-kahanevad siseotsamuhvid
Külm-kahanevad siseotsamuhvid

Kuum-kahanevad siseotsamuhvid (5)

Kuum-kahanevad siseotsamuhvid kuni 52kV
Kuum-kahanevad siseotsamuhvid
© 2023 Piperon